Koszyk

Regulamin sklepu internetowego i newstlettera

§1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa warunki umów w zakresie sprzedaży i dostarczania produktów fizycznych oraz świadczenia usług cyfrowych za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Każdy Klient oraz użytkownik usług cyfrowych jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sprzedawca - Rimas Janulewicz, wykonujący działalność gospodarczą pod adresem:  ul. Grunwaldzka 2, 16-515 Puńsk, NIP 8442332654, REGON 200449372.
 2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 5. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze strony internetowej i dostępnych za jej pośrednictwem usług cyfrowych.
 6. Strona internetowa – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https://ogrodowebalie.pl/
 7. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://ogrodowebalie.pl/sklep/  
 8. Konfigurator – element oprogramowania Sklepu umożliwiający złożenie zamówienia na Towar nieprefabrykowany i produkowany na indywidualne zamówienie Klienta.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 10. Towar - dostępny w asortymencie Sklepu produkt fizyczny będący przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.
 12. Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta.
 13. Konto - konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać i są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 14. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie lub Konfiguratorze.
 15. Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru składana przez Klienta za pomocą Formularza zamówienia lub Konfiguratora i zmierzająca do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
 16. Operator płatności - Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN (wpłacony w całości, oraz  PAYPAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajpwego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  sąd rejonowy dla m. st. warszawy w warszawie, xii wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000289372 , NIP 5252406419, REGON 141108225 , kapitał zakładowy 506 500.00 zł , oraz Polski Standard Płatności Sp. z o.o.  Z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 87A,  00-718 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783, NIP 521-366-44-94, REGON: 147055889, Kapitał zakładowy 151 263 000,00 zł , oraz Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825, kapitał zakładowy Elavon Financial Services DesignatedActivity Company 6.400.001,00 euro.
 17.  Umowa - umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 18. Regulamin - niniejszy regulamin.

§3. Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  a. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@ogrodowebalie.pl
  b. pisemnie na adres: ul. Grunwaldzka 2, 16-515 Puńsk,
  c. a także telefonicznie pod numerem: +48 730 343 646 w godzinach pracy Sprzedawcy tj.: w dni robocze w godzinach: 8.oo-16.oo.
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 43 1090 2776 0000 0001 5361 6776

§4. Środowisko cyfrowe Klienta

 1. Do korzystania ze Strony internetowej i Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień, a także korzystania z Newslettera niezbędne są:
  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
  b. przeglądarka plików pdf, word, excel,
  c. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej i Sklepu, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, w tym Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem używanym przez Klienta.

§5. Nieodpłatne usługi cyfrowe

 1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej i Sklepu dostarcza płatne Towary a także nieodpłatne usługi cyfrowe świadczone za pośrednictwem Strony internetowej.
 2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne usługi cyfrowe:
  a. umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej i Sklepie oraz korzystania z wyszukiwarki treści (usługa cyfrowa),
  b. umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie (usługa cyfrowa),
  c. umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia za pośrednictwem Konfiguratora,
  d. utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie (usługa cyfrowa),
 3. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, usuwając Konto po zalogowaniu się do Konta. Umowę Klient może również rozwiązać, wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email lub pisemnie na adres podany w §3 Regulaminu.

§6. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji lub oznaczyć odpowiedni checkbox w Formularzu zamówienia.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

§7. Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Zamieszczone na Stronie internetowej i w Sklepie zdjęcia i opisy Towarów z oznaczeniem ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Składanie Zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu oraz indywidualnych zamówień przygotowywanych przez Klienta za pomocą Konfiguratora możliwe jest:
  a. po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w §6 Regulaminu
  b. lub bez zakładania Konta, przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 4. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
  a. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia lub złożyć indywidualne Zmówienie za pomocą Konfiguratora, a następnie dodać go do Koszyka za pomocą przycisku znajdującego się przy opisie Towaru,
  b. przejść do koszyka i kliknąć „Przejdź do płatności”,
  c. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Towaru,
  d. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  e. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
 5. W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:
  a. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia lub złożyć indywidualne Zmówienie za pomocą Konfiguratora, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  b. przejść do koszyka i kliknąć „Przejdź do płatności”,
  c. przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Towaru oraz zaznaczyć pole "Stworzyć konto?",
  d. przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,
  e. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  f. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
 6. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na adres e-mail, który Klient podał w Formularzu zamówienia, stanowiące potwierdzenie zawarcia umowy, a także kopię treści niniejszego Regulaminu.
 7. Sprzedawca rozpocznie realizację Zamówienia:
  a. w przypadku Zamówienia płatnego przy odbiorze – najpóźniej następnego dnia roboczego po dostarczeniu Klientowi potwierdzenia Zamówienia oraz po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki na koncie bankowym Sprzedawcy (kwota zaliczki zostanie wskazana w opisie Towaru);
  b. w przypadku złożenia Zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – najpóźniej następnego dnia roboczego po dostarczeniu Klientowi potwierdzenia Zamówienia oraz zaksięgowaniu wpłaty za złożone Zamówienie na koncie bankowym Sprzedawcy;
  c. w przypadku Zamówienia płatnego za pośrednictwem Operatora płatności online - najpóźniej następnego dnia roboczego po dostarczeniu Klientowi potwierdzenia Zamówienia oraz zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania Zamówień, które nie zostaną opłacone (lub na poczet których nie zostanie wpłacona zaliczka wskazana w opisie Towaru – w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze) w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta. Sprzedawca po upływie tego terminu wyznaczy dodatkowy termin na dokonanie płatności pod rygorem odstąpienia od Umowy i poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną na adres email wskazany w Zamówieniu.
 9. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
 10. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
 11. Umowa zostaje zawarta w chwili dostarczenia Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz dokonania płatności (lub wpłaty zaliczki) przez Klienta.

§8. Ceny oraz oferowane metody dostawy i płatności

 1. Ceny Towarów są określone w ich opisach dostępnych w Sklepie. W przypadku Zamówień indywidualnych składanych za pomocą Konfiguratora cena końcowa jest wyświetlana w podsumowaniu Zamówienia.
 2. Wszystkie ceny są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §7 Regulaminu, a w przypadku Zamówień indywidualnych składanych za pomocą Konfiguratora cena wskazana w podsumowaniu Zamówienia.
 4. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu oraz w potwierdzeniu Zamówienia w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy.
 5. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
  a. przesyłka paletowa realizowana przez zewnętrzną firmę przewozową lub spedycyjną,
  b. odbiór osobisty w Puńsku pod adresem i w godzinach pracy Sprzedawcy, wskazanych w §3 Regulaminu.
 6. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.
 7. Dostawa jest realizowana na terenie Polski. W przypadku potrzeby zrealizowania dostawy poza granice Polski, Klient zobowiązany jest o kontakt ze Sprzedawcą przed zakupem w celu ustalenia dostępności i ceny takiej dostawy .
 8. Termin dostawy Towaru dostępnego w Sklepie wynosi 7 dni kalendarzowych, a z Towaru zamówionego za pośrednictwem Konfiguratora od 25 do 60 dni kalendarzowych, chyba, że w opisie Towaru w Sklepie Sprzedawca podał inny termin. Termin ten jest liczony od dnia zawarcia Umowy.
 9. Klient za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:
  a. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  b. płatność gotówką przy odbiorze,
  c. płatność za pośrednictwem Operatora płatności (w tym płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą, Blik, płatności ratalne).
 10. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności dotyczące poszczególnych Towarów znajdują się w Formularzu zamówienia.
 11. Do każdego potwierdzonego Zamówienia Sprzedawca wystawia paragon z kasy fiskalnej. Klient zainteresowany otrzymaniem faktury z numerem NIP powinien to zgłosić w Formularzu zamówienia oraz podać w nim dane do faktury.
 12. Klient, zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

§9. Reklamacja i Gwarancja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towar i/lub Usługę cyfrową zgodne z umową.
 2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi niezgodność świadczenia z umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością (złożenie reklamacji).
 3. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na adres podany w §3 Regulaminu.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedawcy.
 6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
 7. Sprzedawca udziela również gwarancji, której zasady znajdują się w dokumencie gwarancyjnym wydanym Klientowi wraz z nabywanym Towarem, a którego kopia znajduje się również na stronie: https://ogrodowebalie.pl/pliki-do-pobrania (link)

§10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Towarów termin jest liczony od dnia przekazania Towaru Konsumentowi/Przedsiębiorcy korzystającemu z ochrony konsumenckiej lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik, którego wybrał do dostarczenia Towaru.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
  a. umów o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  b. Umowy, której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wg specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  e. a także pozostałych umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 4. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
 5. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać w tym celu z wzoru umieszczonego w załączniku pod niniejszym Regulaminem. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 8. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszt opakowania i przesłania go do Sprzedawcy na adres podany w §3 Regulaminu.
 9. Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie treści lub Usługi cyfrowej Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta są zobowiązani zaprzestać korzystania z Usługi cyfrowej oraz udostępniania jej osobom trzecim.

§11. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. W sytuacji zaistnienia sporu, dotyczącego umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, gdyby podjęte przez Strony próby jego polubownego rozwiązania nie przyniosły skutku lub strony nie zdecydowały się na nie, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

§12. Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://ogrodowebalie.pl/polityka-prywatnosci/

§13. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące wynikiem działania siły wyższej. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Konsumenta o wystąpieniu siły wyższej i uprawdopodobnić zaistnienie siły wyższej, wskazując jej wpływ na przebieg realizacji Zamówienia. Siłę wyższą Strony rozumieją jako zdarzenie zewnętrzne, niezawinione przez żadną ze Stron, mające charakter nadzwyczajny, o nieznacznym stopniu prawdopodobieństwa jego wystąpienia i niemożliwym do zapobieżenia jego skutkom przy zachowaniu przez Sprzedawcę najwyższej staranności.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem publikacji nowego regulaminu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Prawa konsumenta, Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Wybór prawa nie pozbawia jednak Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta ich praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania.
 5. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 02.01.2024 roku

Produkty wyprodukowane w UE

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram